Thailand Green Design Awards 2019 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 โดยรายละเอียดวิธีการสมัคร และการส่งผลงานมีดังนี้

 

 

อบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  092-557-3022  หรือ 02-942-8600-3  ต่อ 601, 603

  tgda-kapi@ku.th

  @tgda.thailand

  www.tgda.ku.ac.th

  www.facebook.com/TGDA.Thailand