กระเบื้องน้ำ
HYDROCERAMIC
รางวัลรองชนะเลิศ
กระเบื้องน้ำ
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

นางสาวปองธิดา สันตยานนท์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

รายละเอียดผลงาน

แผ่นกระเบื้องเซรามิกที่มีลักษณะเป็นหลุมยึดโพลิเมอร์ไว้ โดยโพลิเมอร์คือ sodium polyacrylate หรือ Super Absorbent Polymer ที่มีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำไว้ในโมเลกุลได้ดี และจะค่อยๆ ปล่อยความชื้นให้ระเหยออกมา ทำให้วัสดุประกอบนี้มีความสามารถในการลดความร้อนภายในอาคาร ด้วยหลักการของ evaporative cooling สามารถใช้เป็นวัสดุปิดผิวอาคาร เมื่อกระเบื้องรับน้ำจากน้ำฝนหรือน้ำค้าง จะทำให้อาคารเย็นลง กระเบื้องน้ำนี้ต้นทุนการผลิตต่ำ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม