การนำความร้อนปล่อยทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์
(Utilization of Waste-Heat Recovery in the Production of High Performance Fiber-Reinforced Cement Composites)
รางวัลชนะเลิศ
การนำความร้อนปล่อยทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

นางสาววรนิษฐา แสงวิเชียร และนางสาวศรัณยา วันเพ็ญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดผลงาน