คาร์บอนโฟมยางพาราสำหรับกำจัดการรั่วไหลของน้ำมัน
Carbon Rubber Foam for Removal of Oil Spill
รางวัลรองชนะเลิศ
คาร์บอนโฟมยางพาราสำหรับกำจัดการรั่วไหลของน้ำมัน
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

นายนันทวัฒน์ ขยันกสิกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 ถนนอู่ทอง แขวงวริชพยาบาล เขตุดุสิต กทม.10300

รายละเอียดผลงาน

ที่มาและแนวคิดของผลงาน
การขนส่งทางทะเลเป็นสาเหตุสำคัญของน้ำมันรั่วไหลในทะเล หรือแม้แต่น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ก็สามารถเกิดการรั่วไหลสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เราจึงได้คิดค้นวัสดุคอมโพสิตสำหรับดูดซับน้ำมันที่มีส่วนผสมของยางพาราและถ่านกัมมันต์ที่มีรูพรุนสูง เพื่อใช้ดูดซับน้ำมันที่ลอยบนผิวน้ำ เป็นการลดภาระความสกปรกจากการปนเปื้อนของน้ำมัน ลดผลกระทบในด้านปริมาณสารเคมี ด้านพลังงาน ด้านค่าใช้จ่าย และผลเสียระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการบำบัดและกำจัดด้วยวิธีอื่น ๆ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับ
คาร์บอนโฟมยางสามารถกำจัดน้ำมันได้ทั้งบนผิวน้ำและใต้น้ำ ทำให้การแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลเป็นเรื่องที่ง่าย และรวดเร็ว สามารถดูดซับน้ำมันได้ดีกว่าวัสดุประเภทเดียวกันถึง 2 เท่า ใช้สารเคมีน้อยกว่าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างน้อย 10 รอบ โดยไม่เสื่อมสภาพ

ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คาร์บอนโฟมยางพาราใช้วัตถุดิบภายในประเทศซึ่งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ  โดยเฉพาะถ่านกัมมันต์นั้นผลิตได้จากของเหลือทิ้งเป็นการนำขยะการเกษตรกลับมาเพิ่มมูลค่า มีกระบวนการผลิตและการย่อยสลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ตกค้างเป็นเวลานาน หรือปลดปล่อยสารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษทั้งในขั้นตอนการผลิต การใช้งาน และการย่อยสลาย