ชามะม่วงหาวมะนาวโห่ สำเร็จรูป ตราทรี ฟรุต
รางวัลชมเชย
ชามะม่วงหาวมะนาวโห่ สำเร็จรูป ตราทรี ฟรุต
ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

นายปัณฑ์กรณ์ หรูรักษ์วิทยา์ และคณะ

มหาวิทยาลัยหอการค้า

รายละเอียดผลงาน