ชุดอุปกรณ์การทำผ้าบาติก
รางวัลชนะเลิศ
ชุดอุปกรณ์การทำผ้าบาติก
ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ และคณะ

รายละเอียดผลงาน