ชุดโคมไฟจากเศษเสื่อกก
รางวัลชนะเลิศ
ชุดโคมไฟจากเศษเสื่อกก
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

น.ส.ยุพาพร สีจุ้ย และนายสิรภพ บุญเพ็ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายละเอียดผลงาน