ดูโอซีท
รางวัลชนะเลิศ
ดูโอซีท
ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

น.ส.วรีสา ลัคนาธรรมพิชิต และคณะ

รายละเอียดผลงาน