ถังหมักแก๊สชีวภาพแบบแห้งรุ่นพึ่งพาตัวเอง
รางวัลชมเชย
ถังหมักแก๊สชีวภาพแบบแห้งรุ่นพึ่งพาตัวเอง
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

นายพิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ และคณะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดผลงาน