ถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากเส้นใยธูปฤาษี
รางวัลรองชนะเลิศ
ถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากเส้นใยธูปฤาษี
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

น.ส.ไพจิตรา แก่นนาคำ และคณะ

โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

รายละเอียดผลงาน