ทรี-อิน-วัน : จุกปิดขวดแก้วนวัตกรรม
รางวัลชมเชย
ทรี-อิน-วัน : จุกปิดขวดแก้วนวัตกรรม
ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

นางสาวอรกานต์ สายะตานันท์

รายละเอียดผลงาน

ผลิตภัณฑ์ ทรี-อิน-วัน ออกแบบมาให้สามารถใช้ในรูปแบบใหม่ได้ถึงสามลักษณะในผลิตภัณฑ์เดียว ได้แก่ สามารถปิดขวดได้อย่างสนิท, เทน้ำได้ง่ายดาย และปรับเปลี่ยนการใช้งานเป็นกรวยกรอกน้ำได้ เพื่อสนับสนุนให้มีการนำขวดเก่าที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทำมาจากยางธรรมชาติ 100% จึงมีความปลอดภัยกับผู้ใช้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม