นวัตกรรมกระถางต้นไม้รักษ์โลกระบบการรดน้ำแบบ Water absorption
Water absorption
รางวัลชมเชย
นวัตกรรมกระถางต้นไม้รักษ์โลกระบบการรดน้ำแบบ Water absorption
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

  1. นางสาวบุณยาพร  เงาพรหม
  2. นางสาวเบญญาภา  วินิชชาคม
  3. นางสาวอัคริมา  กันทะสุข
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

รายละเอียดผลงาน

จากการศึกษาขั้นต้นพบว่าสมบัติทางกายภาพของเครื่องปั้นดินเผา   มีคุณสมบัติการดูดซึมน้ำได้ดี(กนกนาฏ พรหมนคร, 2558: 35-36) และจากการศึกษาอัตราส่วนของส่วนผสมที่ทำให้เกิดรูพรุนของวัสดุมีผลต่อสมบัติการดูดซึมน้ำ (ตฤณ ทีงาม และคัชรินทร์ เวชชากุล, 2560 : 132) ทีมผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาสมบัติทางกายภาพของเครื่องปั้นดินเผาให้เป็นวัสดุดูดซึมน้ำที่เหมาะสมโดยใช้      ขี้เลื่อยซึ่งเป็นขยะจากโรงงานแปรรูปไม้ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อพัฒนาคุณสมบัติของเครื่องปั้นดินเผา สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเครื่องปั้นดินเผาของภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นผลิตภัณฑ์ในภาคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตอบรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป จึงเป็นแนวคิดที่จะสร้าง “นวัตกรรมกระถางต้นไม้รักษ์โลกระบบการรดน้ำแบบ Water absorption”

ส่วนประกอบของกระถางมี 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ฝากระถาง กระถางชั้นนอก กระถางชั้นใน และฐานของกระถาง โดยหลักการทำงานคือ เติมน้ำผ่านรูที่ฝาของกระถาง น้ำที่ถูกเติมลงไปนั้นจะถูกดูดซึมโดยกระถางชั้นใน ซึ่งเป็นวัสดุดูดซึมที่ทางผู้จัดทำได้พัฒนาขึ้น เพื่อคงความชื้นให้แก่พืช  ในการป้องกันการแก้ปัญหาปริมาณน้ำที่มากเกินไปตัวกระถางจะมีรูระบายน้ำลงสู่ตัวฐานของกระถางซึ่งน้ำที่เหลืออยู่ในบริเวณฐานของกระถางนั้น จะถูกดูดซึมนำกลับมาใช้ใหม่โดยการใช้ไส้เทียนในการดูดซึมกลับมาใช้ในการให้น้ำและความชื้นแก่ดิน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
ประสิทธิภาพการใช้งานเมื่อเติมน้ำเพียงครั้งเดียวให้เต็ม สามารถทำให้คงความชื้นในดิน ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้นานเฉลี่ยอย่างน้อย 15 วันโดยไม่ต้องรดน้ำ  ในการเติมน้ำหนึ่งครั้งปริมาณ  3.7  ลิตร จะเฉลี่ยใช้น้ำวันละ 0.25 ลิตรใน 15 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับการรดน้ำปกติจะใช้น้ำเฉลี่ยวันละ 2  ลิตร ใน 15 วัน จะเห็นได้ว่าใช้น้ำน้อยกว่าถึง 26.25 ลิตร ประหยัดกว่าถึง 7 เท่า ภายในเวลา 15 วัน ด้วยประสิทธิภาพข้างต้นทำให้เป็นที่ต้องการในกลุ่มตลาดผู้เพาะปลูกพืชกลุ่มผู้ใช้ในเมืองที่รักในการปลูกพืชรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีเวลาดูแลต้นไม้ในกระถาง  และตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน

ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นี้ทำมาจากดินเผาซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติและขี้เลื่อยที่เป็นวัสดุขยะเหลือใช้จากโรงงานแปรรูป  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเครื่องปั้นดินเผาของภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นผลิตภัณฑ์ในภาคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะสร้างจากดินซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตอบรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป