นวัตกรรมมีดกรีดยางนกเหงือกชนิดไม่ต้องลับมีด (ถอดเปลี่ยนใบมีด)
รางวัลชนะเลิศ
นวัตกรรมมีดกรีดยางนกเหงือกชนิดไม่ต้องลับมีด (ถอดเปลี่ยนใบมีด)
ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท แอดวานซ์ คิว จำกัด

รายละเอียดผลงาน