บาน
รางวัลรองชนะเลิศ
บาน
ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท สยาม ทริปเปิล จำกัด

รายละเอียดผลงาน