ผลิตภัณฑ์กำจัดเศษผักและผลไม้โดยใช้ไส้เดือน
CERAMIC WORMCOMPOST
รางวัลชมเชย
ผลิตภัณฑ์กำจัดเศษผักและผลไม้โดยใช้ไส้เดือน
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

นางสาวพลอย ชัยพรเรืองเดช

รายละเอียดผลงาน

ผลิตภัณฑ์ช่วยกำจัดขยะอินทรีย์จำพวกเศษผักและเปลือกผลไม้โดยใช้ไส้เดือน ผลิตจากเนื้อดินไวท์สโตนแวร์ผสมแกลบขี้เถ้าที่เป็นของเหลือจากการผลิตข้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มรูพรุนในเนื้อเซรามิกส์โดยในรูพรุนนี้ จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการดับกลิ่นจะเข้าไปอยู่อาศัย ทำให้สามารถเก็บกลิ่น รักษาความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อไส้เดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไส้เดือนจะกำจัดเศษผักแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นปุ๋ย สามารถใช้กำจัดซ้ำได้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้ช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือนโดยการนำกลับมาใช้ผลิตปุ๋ยได้