ผลิตภัณฑ์ของเล่นแมวจากรากตำแยแมวและผักตบชวา WEWO
รางวัลชมเชย
ผลิตภัณฑ์ของเล่นแมวจากรากตำแยแมวและผักตบชวา WEWO
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

นายชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์ และคณะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดผลงาน