ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าว
รางวัลชนะเลิศ
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าว
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด

รายละเอียดผลงาน