ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด
รางวัลชมเชย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด

รายละเอียดผลงาน