ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ด้วยพืชสมุนไพร 6 ชนิด
รางวัลชมเชย
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ด้วยพืชสมุนไพร 6 ชนิด
ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

กลุ่มพัฒนาชีวิตครู

รายละเอียดผลงาน