ผ้าไหมนวัตกรรมลายสร้างสรรสวรรค์บ้านนา
silk innovation
รางวัลรองชนะเลิศ
ผ้าไหมนวัตกรรมลายสร้างสรรสวรรค์บ้านนา
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ

thonglerd–[email protected]

รายละเอียดผลงาน

ผ้าไหมไทยทอร่วมกับผ้าไหมอีรี่ มีการนำรังไหมอีรี่ที่เหลือใช้จากการตัดเอาดักแด้เพื่อต่อพันธุ์ไหมอีรี่สอดมาแทรกเป็นลวดลาย จึงทำให้เห็นผิวสัมผัสที่แตกต่าง ใช้การย้อมสีธรรมชาติ สามารนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า เสื้อผ้า และของใช้ต่างๆ