รถ เอ็ม.ยู หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อชุมชนกับเปลผู้ป่วยยืดสูง Stretcher X
รางวัลชมเชย
รถ เอ็ม.ยู หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อชุมชนกับเปลผู้ป่วยยืดสูง Stretcher X
ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

นายกาย จาตุรจินดา

รายละเอียดผลงาน