ระบบเพาะปลูกพืชกรองอากาศสำหรับผู้พักอาศัยในเขตเมือง
MENDEL
รางวัลชมเชย
ระบบเพาะปลูกพืชกรองอากาศสำหรับผู้พักอาศัยในเขตเมือง
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

นายพณัฏฐ์ โชติกุญชร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดผลงาน

นวัตกรรมระบบเพาะปลูกแบบอัตโนมัติที่มีการนำเอาระบบสมองกลฝังตัว Embedded System มาปรับใช้กับระบบการปลูกพืชในเขตเมือง ผสานด้วยองค์ความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ และความรู้เรื่องพันธุ์พืชกรองอากาศ ทำให้ได้ระบบเพาะปลูกพืชกรองอากาศสำหรับผู้พักอาศัยในเขตเมืองที่ใช้งานง่าย ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการสั่งงานผ่าน application เพื่อรดน้ำ ให้แสงจากไฟที่ให้ย่านความยาวคลื่นสีน้ำเงินและสีแดง แสดงอุณหภูมิ และแสดงระดับน้ำกล่องปลูกพืช ช่วยในการติดตามการเติบโตของพืช และยังสามารถปรับสภาพอากาศในห้องพักอาศัยให้อำนวยต่อการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์