สมุนไพรไม้จิ้มฟันจากก้านตะไคร้
รางวัลรองชนะเลิศ
สมุนไพรไม้จิ้มฟันจากก้านตะไคร้
ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรลูกประคบ

รายละเอียดผลงาน