สายหิ้วกล่อง
รางวัลรองชนะเลิศ
สายหิ้วกล่อง
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดผลงาน