อีโค่เปเปอร์
รางวัลชมเชย
อีโค่เปเปอร์
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

รายละเอียดผลงาน