เก้าอี้ผู้อายุ
รางวัลชนะเลิศ
เก้าอี้ผู้อายุ
ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

รายละเอียดผลงาน