เครื่องฆ่าเชื้อช้อนส้อมประหยัดพลังงานสำหรับศูนย์อาหาร
รางวัลรองชนะเลิศ
เครื่องฆ่าเชื้อช้อนส้อมประหยัดพลังงานสำหรับศูนย์อาหาร
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

น.ส.ฐานิฏฐ์ สุวรรณบุณยกิจ

รายละเอียดผลงาน