เครื่องสาวไหมพลังงานสะอาด 2 in 1
(Silk reeling machine using green energy 2 in 1)
รางวัลชมเชย
เครื่องสาวไหมพลังงานสะอาด 2 in 1
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

นางสาวชุติกานต์ อ่อนสีดา ,นางสาวกฤติยา ไขบรรเทา และนางสาวจีรนันท์ ปากหวาน

โรงเรียนคำเตยวิทยา

รายละเอียดผลงาน