เครื่องสาวไหม 3 in 1
Silk reeling machine 3 in 1
รางวัลชมเชย
เครื่องสาวไหม 3 in 1
ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

  1. นางสาวชุติกานต์ อ่อนสีดา
  2. นางสาวรุ้งทิพย์ สร้างช้าง
  3. นางสาวพุทธรักษา ละเกษ
  4. นางสาวจีรวัลย์ ศรีวะรมย์
โรงเรียนคำเตยวิทยา

โรงเรียนคำเตยวิทยา หมู่ที่ 5 ถ.วารีราชเดช ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

รายละเอียดผลงาน

การเลี้ยงไหมนั้นกลุ่มเกษตรกร ประสบปัญหาหลักคือ ขาดเครื่องสาวเส้นไหมที่มีคุณภาพเครื่องสาวไหมที่ขายตามท้องตลาดมีราคาสูง เกษตรไม่มีทุนเพียงพอที่จะจัดหาซื้อ จึงจาเป็นต้องขายรังไหมซึ่งได้ราคาต่า ประสบปัญหาการขาดทุน ซึ่งปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงไหมกาลังเรือนหายไปจากชุมชนจากเหตุผลดังกล่าวทางกลุ่มจึงร่วมกันคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องสาวไหม 3 in 1” ที่สามารถทาการสาวเส้นไหมได้ถึง 3 ระบบ คือ ใช้มือหมุน ใช้เท้าในการเหยียบส่งพลังงาน และใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ กระบวนการออกแบบ และประดิษฐ์เน้นความทนทาน แข็งแรง หลักการทางานไม่ซับซ้อน น้าหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีความปลอดภัยสูง ต้นทุนต่า สามารถสาวเส้นไหมได้รวดเร็ว ลดอัตราการขาดของเส้นไหม สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในชุมชนได้จริง

การใช้ประโยชน์จริง/ประโยชน์ที่ได้รับ
เครื่องสาวไหม 3 in 1 สามารถแก้ไขปัญหาการสาวไหมและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมส่วนมากจะนิยมจาหน่ายฝักไหม ราคา 100 -200 บาทต่อกิโลกรัม ทาให้รายได้ ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ทางกลุ่มผู้คิดค้นได้นาเครื่องเครื่องสาวไหม 3 in 1 ไปให้กลุ่มเกษตรกรทดลองใช้และเผยแพร่สู่ชุมชน พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมมีความพึงพอใจต่อเครื่องสาวไหม 3 in 1 เป็นอย่างมาก สามารถ สาวเส้นไหมได้รวดเร็ว ลดอัตราการขาดของเส้นไหมได้ดี จึงทาให้รอยต่อของเส้นไหมลดลง ทาให้เส้นไหมมีคุณภาพ สวยงาม จาหน่ายได้ในราคาสูง ทาให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศาสตร์พระราชา

ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เครื่องสาวไหม 3 in 1 ที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถสาวเส้นไหมได้อย่างรวดเร็ว ทางานได้ถึง ๓ ระบบ มีสวิตซ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเส้นไหมขาด ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ ใช้วัสดุที่ทนทานแข็งแรง ไม่เกิดการสิ้นเปลือง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถพัฒนาไปสู่การใช้พลังงานจากอุปกรณ์โซล่าเซลล์ เพื่อผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้