เดินเล่น
รางวัลชนะเลิศ
เดินเล่น
ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

นางสาวชนัญชิดา ชาญอุไร

รายละเอียดผลงาน

ไม้กระดานสำหรับใช้เดินบนดินเลน ผลิตจากไฟเบอร์กลาสที่มีน้ำหนักเบา ลอยน้ำ แข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักได้สูง ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนามาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยใช้วัสดุทดแทนการใช้ไม้กระดานเลนแบบเดิมที่ผลิตจากไม้จริงซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน เป็นการช่วยลดการใช้ไม้จากธรรมชาติได้