เตาเผาขยะมลพิษต่ำ รุ่น ONI-FI 140
(Incinerator Lowpollution ONI-FI 140)
เข้าร่วมประกวด
เตาเผาขยะมลพิษต่ำ รุ่น ONI-FI 140
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท ออร์แกนิค เนเจอร์รัล อินโนเวชั่น จำกัด

รายละเอียดผลงาน