เมนี่โกราวน์ คอเลคชั่น
รางวัลรองชนะเลิศ
เมนี่โกราวน์ คอเลคชั่น
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท เมนี่ เมนี่ จำกัด

รายละเอียดผลงาน