เอิร์ท บล็อกซ์
รางวัลชมเชย
เอิร์ท บล็อกซ์
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดผลงาน