แผ่นครอบลังถึงลดพลังงาน
(Energy Saving Bamboo Steamer)
รางวัลรองชนะเลิศ
แผ่นครอบลังถึงลดพลังงาน
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

นางสาวอิงสุดา หลวงสมบัติ ,นางสาวพิมมณี เสนาคำ และนางสาวจินตนา พ่อพันดร

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

รายละเอียดผลงาน