แผ่นผนังดินอัดสำเร็จรูปที่ต้านทานการชะล้างสูง
รางวัลรองชนะเลิศ
แผ่นผนังดินอัดสำเร็จรูปที่ต้านทานการชะล้างสูง
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

นายประชุม คำพุฒ

รายละเอียดผลงาน