แผ่นรองกันมดแอนต์แพด
รางวัลรองชนะเลิศ
แผ่นรองกันมดแอนต์แพด
ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

นายศรีวิชญ์ บุญซื่อ

รายละเอียดผลงาน