โคมไฟรังไหมเย็บมือ
รางวัลชมเชย
โคมไฟรังไหมเย็บมือ
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

กลุ่มรังไหมประดิษฐ์

รายละเอียดผลงาน