โครงการ “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559
รางวัลชมเชย
โครงการ “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

รายละเอียดผลงาน