โดรนดูแลสวนมะพร้าวเพื่อคุณ
COCONUT GARDEN CARE
รางวัลชนะเลิศ
โดรนดูแลสวนมะพร้าวเพื่อคุณ
ผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ (Life Enhancement)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

นายกฤตธัช สาทรานนท์ นายวีระชาติ ค้ำคูณ นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ นายณัฐพงษ์ ฉางแก้ว และ นายชินวัตร ชินนาพันธ์

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียดผลงาน

โดรนสำหรับตรวจจับศัตรูพืชและฉีดพ่นสารกำจัด เป็นการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาใหม่โดยพัฒนาต่อยอดมาจากความสามารถของโดรนที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยระบบการตรวจจับศัตรูของต้นมะพร้าวเพื่อให้ได้เห็นเป้าหมายและฉีดพ่นสารกำจัดได้ตรงจุด ช่วยให้เกษตรที่ทำสวนมะพร้าวลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช ลดเวลาการทำงานลง และไม่ต้องมีการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง