โอริกามิ ชุดภาชนะจากคอมโพสิตชีวภาพปาล์มน้ำมันกับเมลามีน
รางวัลชมเชย
โอริกามิ ชุดภาชนะจากคอมโพสิตชีวภาพปาล์มน้ำมันกับเมลามีน
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอล จำกัด

รายละเอียดผลงาน