ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

รายละเอียดผลงาน