ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

รายละเอียดผลงาน