ไฮโดรเมช
รางวัลรองชนะเลิศ
ไฮโดรเมช
ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จำกัด

รายละเอียดผลงาน