รางวัลชนะเลิศ
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

รายละเอียดผลงาน