การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดยใช้พลังงานสะอาด
DEVELOPMENT OF CASSAVA CUTTING MACHINE USING CLEAN ENERGY
รางวัลรองชนะเลิศ
การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดยใช้พลังงานสะอาด
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

นางสาวชลธิชา ตาดทอง นางสาวนภัทรฌา จิตนานนท์ นางสาวสุภาวดี นิติสุข และนางสาวลัคนา ยาวะโนภาส

โรงเรียนคำเตยวิทยา จังหวัดยโสธร

รายละเอียดผลงาน

สิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดยใช้พลังงานสะอาด ใช้ในการตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังแทนการใช้มีด ลดอัตราการแตกเสียหาย เพิ่มอัตราการงอกของราก ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง เครื่องมีความแข็งแรงทนทาน และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย โดยมีหลักการทำงานที่ใช้พลังงานกลจากเท้าของผู้ใช้งานเป็นหลักในการเหยียบแป้นรองเท้า และส่งพลังงานผ่านโซ่ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนใบตัดที่มีลักษณะเดียวกันกับเลื่อยวงเดือน ซึ่งช่วยป้องกันท่อนพันธุ์ช้ำหรือลดอัตราการแตกเสียหายของท่อนพันธุ์ ทำให้รากมีอัตราการงอกที่สูงขึ้น