เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน
Grill, reduce smoke, water burning prevention system, save energy
รางวัลชนะเลิศ
เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

นายธรรมนูญ รุจิญาติ
นายรัตนพงค์ แก้วนรา

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี

143 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000

รายละเอียดผลงาน

ชื่อผลงาน: เตาปิ้งย่างประหยัดพลังงานช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Energy-saving grills to help save the Environment)

เตาปิ้งย่างประหยัดพลังงานช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถช่วยประหยัดพลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพ

การปิ้ง-ย่างแบบเดิม (15 kg) ใช้ LPG วันละ 2 ครั้ง 365 วันต่อปี   = 0.8 x 2 x365 = 584 kg/ปี

กรณีใช้งานเต่าปิ้งย่างประหยัดพลังงานฯ(15 kg) ใช้ LPG           = 0.20 x 2 x365 = 146 kg//ปี

การวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน       = พลังงานก่อนปรับปรุง – พลังงานหลังปรับปรุง

= 438 kg/ปี (0.520 toe/ปี/เครื่อง)

ศักยภาพการขยายผล/การประหยัดพลังงาน

แนวทางการขยายผลต่อยอดกับชุมชนบ้านโพธิ์ (สหกิจชุมชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 19 ชุด

\ ผลประหยัดพลังงาน                     = 0.520 toe/เครื่อง x 19เครื่อง/ปี

= 9.88 toe/ปี 

ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ประโยชน์ของนวัตกรรม

เตาปิ้งย่างประหยัดพลังงานช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการทดลองครั้งนี้มีผลการทดลองในการหาประสิทธิภาพของเตาปิ้งย่างประหยัดพลังงานช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พอจะสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ จากนวัตกรรมที่สร้างขึ้นได้ง่ายและราคาไม่แพง สามารถประดิษฐ์ใช้เองได้ จากผลการทดสอบเตาปิ้งย่างประหยัดพลังงานช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีผลการทดลองเป็นดังนี้ มีความสะดวกแก่การปิ้งย่าง เละปลอดภัยมากยิ่งขึ้น