การใช้ประโยชน์ของเศษแก้วบดจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในวัสดุเชิงประกอบซีเมนต์เสริมแรงด้วยเส้นใย
Upcycling of crushed photovoltaic panel waste glass in fiber-reinforced cement
รางวัลชมเชย
การใช้ประโยชน์ของเศษแก้วบดจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในวัสดุเชิงประกอบซีเมนต์เสริมแรงด้วยเส้นใย
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

  1. นางสาวณัฐธิดา สีหราช
  2. นางสาวนวินดา เวชสัสถ์
  3. นางสาวนภัสสร แสวงศิริผล
  4. นางสาวภัทราภรณ์ ดวงคำสมเพ็ชร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900

รายละเอียดผลงาน

ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า อย่างไรก็ตามแผงเซลล์อาทิตย์มีอายุการใช้งานที่จำกัด ซึ่งเมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์หมดอายุการใช้งานก็จะก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยและพัฒนาครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการนำแผงเซลล์อาทิตย์ที่หมดอายุการใช้งานมาทำการคัดแยกเพื่อดให้ได้เศษแก้วบด สำหรับใช้ร่วมเปTนส่วนผสมในขั้นตอนการผลิตขึ้นรูป ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ Fiber cement ที่มีความสวยงาม สมรรถนะสูง ใช้เวลาในการผลิตลดน้อยลงและเปTนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้ประโยชน์จริง/ประโยชน์ที่ได้รับ
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ได้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตจริงของบริษัท เฌอร่า จำกัด(มหาชน) โดยสามารถผลิตไม้ตกแต่ง fiber cement รุ่นใหม่โดยใช้พลังงานในการผลิตลดลง 30% โดยผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่นี้มีสมบัติเชิงกลและกายภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมนอกจากนี้ยังสมารถลดอัตราการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความไม่สม่ำเสมอของผิวหน้าผลิตภัณฑ์ได้ถึง 40% ส่งผลให้สามารถขยายฐานลูกค้า และรูปแบบการใช้ไม้ตกแต่งได้
หลากหลายมากขึ้น

ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันมีขยะที่เกิดจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่อายุการใช้งานประมาณ 43,500– 250,000 ตัน หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสมก็จะทำให้เกิป%ญหาต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ โครงการวิจับครั้งนี้จึงได้นำเศษแก้วบด มาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Fiber cement เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการนำแนวทางประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง