อิทธิพลของไอน้ำควบแน่นเหลือทิ้งจากออโตแคลฟที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์สมรรถนะสูง
Influence of recycled condensate drain water from autoclave on physical and mechanical properties of high performance fiber reinforced cement composite
รางวัลชมเชย
อิทธิพลของไอน้ำควบแน่นเหลือทิ้งจากออโตแคลฟที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์สมรรถนะสูง
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

  1. นาย ชยานนท์ เอี่ยมใส
  2. นาย เอกดนัย ดีประเสริฐวงศ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

รายละเอียดผลงาน

ที่มา แนวคิด ของผลงาน
วัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์ซีเมนต์หรือวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นวัสดุก่อสร้างที่นิยมใช้ทดแทนการใช้ไม้จริงในการก่อสร้างและตกแต่งอาคารและสถานที่ต่างๆ องค์ประกอบหลักของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ได้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และเส้นใยจากธรรมชาติซึ่งทำหน้าที่เสริมความแข็งแรง ในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ส่วนผสมที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกผสมกับน้ำให้ได้สารละลายข้น (Slurry)  และผ่านกระบวนการขึ้นรูปเป็นแผ่นผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีแฮทเช็ค (Hatschek) หลังจากขึ้นรูปแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะต้องไปผ่านกระบวนการบ่มเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณสมบัติให้ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งการบ่มโดยปกตินั้นจะใช้การบ่มผลิตภัณฑ์ในออโตเคลฟ (Autoclave) จะเกิดน้ำร้อนที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำที่ใช้ในกระบวนการบ่ม คิดเป็นปริมาณไม่ต่ำกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน งานวิจัยและนวัตกรรมนี้ จึงเป็นการนำน้ำร้อนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตดังกล่าววนกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตในขั้นตอนการผสมวัตถุดิบ ช่วยให้เกิการประหยัดพลังงานและทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีคุณภาพ มีสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม อีกทั้งมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วย

ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันจากการเติบโตของเศรษฐกิจนั้นย่อมส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบวัตถุดิบหรือพลังงาน ดังนั้นการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งจำเป็น ในงานวิจัยและนวัตกรรมนี้มุ่งเน้นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการลดและก่อให้เกิดการหมุนเวียนการใช้ทรัพพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์จากการนำน้ำร้อนที่เกิดจากการกลั่นตัวในออโตเคลฟ (Autoclave) ระหว่างกระบวนการผลิตมาใช้ใหม่

การใช้ประโยชน์จริง/ประโยชน์ที่ได้รับ
องค์ความรู้ที่ได้วิจัยและพัฒนาขึ้นนี้ได้นำมาทดลองใช้จริง ณ โรงงานของบริษัท เฌอร่า จำกัดมหาชน โดยไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นใหม่นี้มีสมบัติทางกายภาพและทางกล เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำอุณหภูมิปกติจะเห็นได้ว่า จากการนำเอาน้ำร้อนปล่อยทิ้งจากกระบวนการผลิตของโรงงานกลับมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ทำให้ได้ไม้พื้นที่มีค่าสมบัติเชิงกลสูงขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะในเรื่องของความแข็งแกร่งต่อการกระแทก (Impact strength) และความแข็งแรง ส่งผลให้สามารถผลิตไม้พื้น(Floor plank) รุ่นใหม่ที่สามารถใช้งานได้หลายหลายโดยเฉพาะกันการดูดซึมของน้ำลดปัญหาการขยายตัวเมื่อติดตั้งไปแล้วได้ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น