ระบบกระชังเลี้ยงกุ้งบำบัดน้ำเสีย รักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานร่วมกับพลังงานทดแทน
FRESH WATER SHRIMP FARM ECOSYSTEM
รางวัลชนะเลิศ
ระบบกระชังเลี้ยงกุ้งบำบัดน้ำเสีย รักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานร่วมกับพลังงานทดแทน
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

นายณัฐพล พินิจจันทร์

รายละเอียดผลงาน

ระบบกระชังเลี้ยงกุ้งที่มีการใช้เทคโนโลยีระบบการดูดของเสีย (น้ำขี้เลนกุ้ง) ใต้บ่อ เพื่อนำมาทำเป็นปุ๋ย และบำบัดน้ำในกระชังด้วยระบบ UV-Bio Filter ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดโดยการใช้อากาศอุณหภูมิสูงผสมกับน้ำไล่ก๊าซพิษที่เกิดจากขี้เลน และใช้อากาศอุณหภูมิตํ่าผสมน้ำเร่งการละลายออกซิเจน (O2) ในน้ำ ควบคุมปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO) ให้มีค่าสูง ด้วยนวัตกรรมหัวฉีดในระบบกระบอกสูบที่คิดค้นเฉพาะ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทำให้ลดต้นทุนการผลิต และผลผลิตกุ้งมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น