โครงการออกแบบฉากกั้นบรรเทาความร้อนโดยใช้หลักการทำงานและคุณสมบัติของน้ำ
HEAT-RELIEVE PARTITION DESIGN PROJECT USING THE ATTRIBUTES OF HEAT AND WATER
รางวัลชนะเลิศ
โครงการออกแบบฉากกั้นบรรเทาความร้อนโดยใช้หลักการทำงานและคุณสมบัติของน้ำ
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

นางสาวอิทธิยา โกตระกูล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดผลงาน

ฉากกั้นที่ประยุกต์ใช้คุณสมบัติของน้ำมาช่วยในการระบายความร้อนในที่พักอาศัยขนาดเล็ก สามารถลดอุณหภูมิภายในอาคารและสามารถใช้เป็นฉากกั้นเพื่อประดับตกแต่งที่พักอาศัยได้ มีการเพิ่มฟังชั่นที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามพื้นที่ใช้สอย ผลิตจากแผ่นเพลเทียร์ที่สามารถสร้างความเย็นได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการใช้น้ำมาเป็นตัวกระจายความเย็น ทำให้คุณสมบัติการแลกเปลี่ยนความร้อนจากแผ่นเพลเทียร์เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า ซึ่งช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า และทดแทนการใช้เครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี